Roller i en förening

I en förenings styrelse finns det olika sätt att bidra på och därför består en styrelse av flera roller. Se till att hjälpas åt och dela ut ansvarsområden så alla känner sig delaktiga. Varje styrelse kan själva besluta om hur de vill arbeta.

I en styrelse ska det vara udda antal personer och ordförande har alltid utslagsröst.

*tvingande roller i en föreningsstyrelse.

Ordförande*

Som ordförande är du ofta ansiktet utåt för föreningen och ansvarar för att genomföra de beslut som styrelsen tar.

Ordförande ansvarar även för att:

 • Skicka ut kallelse med dagordning till årsmöten och styrelsemöten i god tid innan mötet.
 • Leda möten.
 • Verksamhetsplanera och följa upp arbetet.
 • Se till att ansvarsfördelningen i styrelsen är tydlig och rättvis.
 • Följa rutiner.
 • Ha koll på behovet av stöd/utbildning.

Vice ordförande

När ordförande fått förhinder vid ett möte tar vice ordförande tillfälligt över ansvaret.

Sekreterare*

Sekreteraren ansvarar för att skriva protokoll på föreningens möten och det är speciellt viktigt att få med alla beslut som ni tar. Minst två personer ska godkänna och skriva under protokollet innan ni skickar ut till alla i styrelsen.

Kassör*

Hela styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi men det är kassören som har koll på siffrorna. Ofta ingår det att söka bidrag och bokföra. Ta fram förslag till budget och göra bokslut inför årsmötet.

Firmatecknare

En firmatecknare är en person som har rätt att skriva under avtal, kontrakt och ta ut pengar från föreningens konto. Det vanligaste är att det måste vara minst två personer (ofta ordförande och kassör) som skriver på papper eller hämtar ut pengar tillsammans. Det betyder alltså att en enskild person inte kan göra sådana saker själv. Firmatecknare måste vara över 18 år.

Justerare

Justeraren läser igenom och godkänner att mötesprotokollet överensstämmer med det som ni har sagt på mötet. Ofta skriver både ordförande och den valda justeraren under protokollet.

Ledamot

Ledamoten är vald på årsmötet för att bevaka medlemmarnas intressen.

Suppleant

En suppleant ersätter en ordinarie ledamot när den personen inte kan närvara och det är på årsmötet som ni väljer personen.

Valberedning

Valberedningen är den viktigaste rollen i en förening. De föreslår en styrelse som de tror kan leda föreningen mot målen, ofta föreslår de kandidater till styrelseposter på 1 eller 2 år. I valberedningens arbetet ingår det även att kontakta alla sittande styrelsemedlemmar och fråga om kommande engagemang. Det vanligaste är att valberedningen består av 2-3 personer, varav en sammankallande.

Frågor valberedningen kan ställa till sittande styrelse för att hitta rätt personer med rätt kompetens:

 • Vad är föreningen idag?
 • Var vill vi vara i framtiden?
 • Vilken kompetens behöver styrelsen ha för att ta oss dit?
 • Vilka kompentenser finns redan idag?
 • Finns det några som står till förfogande för en period till?
 • Vilka måste vi rekrytera?
 • Hur ska vi tänka för att skapa en grupp som fungerar?
 • Underlag/sammanfattning för rekrytering av ledamöter?

Revisor

Årsmötet väljer revisorn och är den person som granskar ekonomin i föreningen.