Ordlista

Här finns en ordlista med lite krångliga och svåra ord som används inom föreningslivet.

Acklamation

Röstning genom att säga ”ja” och ibland sträcka upp sin hand eller röstkort. Ordförande frågar först vilka som vill bifalla och sedan vilka som vill avslå. Säg ”ja” på den som passar för dig men säg aldrig ”nej”.

Agenda

En beskrivning av vad som ska göras på ett möte. Berätta i god tid (till exempel via mail) inför möten vad det kommer handla om och vad som förväntas av alla.

Ansvarsfrihet

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat.

Att gå till beslut

Det innebär att diskussionen och debatten är över och det dags att rösta. Mötesordförande frågar årsmötet om man är redo att gå till beslut. Sedan klargör ordförande hur det kommer att gå till och vilken propositionsordning som kommer gälla.

Avslag

Att inte rösta för. Du ska rösta avslag när du inte håller med. Betyder också att det inte bifalls.

Avtal

En överenskommelse mellan två eller fler parter. Ett avtal är oftast skriftligt.

Bidragsgivare

Det är någon, till exempel en stiftelse eller en kommun, som ger pengar till föreningen.

Bokföring

Det praktiska arbetet med att löpande registrera ekonomiska händelser. Bokföringen visar alla pengar som kommer in (intäkter) och alla pengar som går ut (utgifter och kostnader). Se till att spara kvitton och fakturor. Mer om bokföring på skatteverket.se.

Bokslut

En revisorn eller lekmannarevisor gör en ekonomisk sammanställning av det gångna året. Om föreningen har någon typ av ekonomisk verksamhet, måste ni göra ett bokslut.

Demokrati

Demokrati betyder att folket har makt och är med och styr landet. Det betyder också är alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill samt ha möjlighet att rösta i regelbundna val. Läs mer på riksdagen.se

Intäkt

Pengar som kommer in till föreningen, till exempel bidrag eller medlemsavgift.

Kallelse

Ett brev/mail/inbjudan som kallar till ett möte, till exempel årsmöte.

Konstituerande möte

Det konstituerande mötet håller ni varje år och då beslutar ni om vem eller vilka som får teckna bankkonto och avtal för föreningen samt väljer sekreterare och kassör.

Motion

Det är ett förslag från medlemmarna, som ni tar upp och beslutar om på årsmötet. En motion ska alltid vara skriftlig och inlämnad till styrelsen 2-3 veckor innan årsmötet.

Proposition

Det är ett förslag från styrelsen, som tar ni upp och beslutar om på årsmötet. Propositionerna finns med i kallelsen till årsmötet.

Protokoll

Styrelsen skriver mötesanteckningar vid varje möte för att medlemmarna och övriga i föreningen ska kunna läsa vad styrelsen har pratat och beslutat om. Det är vanligast att föreningens sekreterare skriver protokoll.

Revisor/Lekmannarevisor

Varje förening måste ha en revisor eller lekmannarevisor. De granskar föreningen så den sköter sin verksamhet och sin ekonomi på ett bra sätt.

En lekmannarevisor är vanlig i föreningar och personen behöver inte ha någon utbildning, men måste ha tillräckligt med kunskap om ekonomi för att kunna utföra uppdraget.

En revisor/lekmannarevisor får inte sitta i styrelsen, deltar i styrelsearbetet eller ha andra kopplingar till styrelsen som påverkar granskningen.

Den person som tar uppdraget som lekmannarevisor måste ta det på största allvar, noggrant sätta sig in i dokument, redovisningar och protokoll och har en kontinuerlig dialog med styrelsen om deras arbete.

Röstlängd

När medlemmen registrerat sig på årsmötet tas de med i den så kallade röstlängden. Endast de som är med i röstlängden har möjlighet att rösta på årsmötet.

Stadgar

Föreningens regler.

Styrelse

En grupp på minst 3 personer (ordförande, sekreterare och kassör) som är valda av medlemmarna. Det är årsmötet som väljer styrelsen som sedan ansvarar för att det som ni beslutade på årsmötet, blir gjort.

Styrelsemöte

styrelsemötet pratar styrelsen om strategiska frågor, uppföljning och vem som ansvarar för vad. Stadgarna styr hur många styrelsemöten ni ska ha varje år.

Utgifter

En utgift är något som föreningen köper in eller betalar för.

Vision

Det är en beskrivning av något man vill uppnå i framtiden. En vision behöver inte alltid vara realistiskt, tidsbestämd eller mätbar. Till exempel: ”Vi vill att alla barn ska få en rolig fritid”.

Votering

Beslut genom rösträkning. Votering ska alltid ske om någon begär det genom att ropa ”Votering!” innan mötesordförandens klubba har fallit.

Årsmöte

Föreningens viktigaste möte är årsmötet som ni ska hålls varje år.