Göra en budget

I budgeten bestämmer ni vad era pengar ska användas till. Budgeten är en plan för hur mycket pengar som förväntas komma in (intäkter) och hur mycket pengar som ni planerar att göra av med (utgifter).

Det är styrelsens ansvar att ta fram en budget för det kommande verksamhetsåret och presentera den på årsmötet. Det vanligaste är att kassören arbetar med ekonomin men det är fortfarande styrelsen tillsammans som är ytterst ansvariga för ekonomin och budgeten.

Tänk på att alla pengar som kommer in, är föreningens!

Det är viktigt att ni jämför intäkter och utgifter, så ni har koll på att utgifterna inte är större än intäkterna. Det bästa är att när året är slut, finns det lika mycket intäkter som kostnader.

Ska stämma med verksamhetsplanen

Budgeten ska stämma överens med vad ni har skrivit i verksamhetsplanen. Det betyder att alla aktiviteter och projekt som finns i verksamhetsplanen ska ha finansiering och i budgeten bestämmer ni hur mycket det ska vara.

Tips: Kolla hur mycket pengar som gått åt tidigare år, då kan det vara lite lättare att ta fram årets budget. Om det är föreningens första år – se budgeten som riktlinjer och fokusera på det övergripande hellre än detaljerna.

Att tänka på

Det är lätt att överskatta intäkterna och lika lätt att underskatta utgifterna!

  • Se till att endast lägga in säkra intäkter men var trots det förberedd på att du kan behöva stryka vissa av dem.  
  • Ta med osäkra utgifter och håll koll på vilka av utgifterna som kan variera.
  • Var beredd på att ändra budgeten när förutsättningarna förändras, till exempel genom oförutsedda utgifter.

Startbudget

När du startar en förening kan du behöva göra investeringar för att komma igång. Till exempel marknadsföring för att hitta medlemmar, köpa in utrustning och material eller skaffa internet. En startbudget ska visa vilka kostnader ni har på mycket kort sikt och hur de ska finansieras.

Resultatbudget

En resultatbudget uppskattar hur mycket intäkter föreningen behöver ha för att täcka kostnaderna och eventuellt gå med vinst. Genom att göra en resultatbudget kan du planera din förenings verksamhet bättre.
INTÄKTER – KOSTNADER = RESULTATET

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget visar om föreningens likvida medel, alltså pengarna, kommer att räcka för att täcka utgifterna. Till skillnad från resultatbudgeten görs likviditetsbudgeten för en kortare period, ofta månad för månad. Det vill säga – exakt hur mycket pengar har föreningen på kontot.

Balansräkning

Visar föreningens ekonomiska ställning. Balansräkningen består av föreningens tillgångar samt eget kapital och skulder. Balansräkningen bör vara lika stora på dagen då ni redovisar allt i bokföringen, även kallad balansdagen. Oftast infaller balansdagen på den sista dagen av räkenskapsåret.

På andra webbplatser

Om att deklarera en ideell förening
Verktyg för resultatbudget på verksamt.se